Ändamål
Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att ekonomiskt stöda arbete och forskning som främjar sparandet samt därtill genom att stöda allmän- och samhällsnyttig verksamhet genom att utdela understöd och donationer till mottagare i huvudsak inom sitt verksamhetsområde.
Stiftelsen samlar och tillvaratar där
Ansökningsförfarande
Stiftelsen mottar skriftliga ansökningar om understöd i maj varje år. Annons ingår i tidningen Västra Nyland samt därtill finns meddelande på anslagstavlor i Bromarf kyrkoby. Ansökningsblanketter fås från Aktias
kontor i Bromarf.
Bakgrund
Stiftelsen grundades 1993 i samband med ombildandet av sparbanken Aktia till ett sparbanksaktiebolag. De 20 stiftelserna grundades på områden i Svenskfinland, där sparbanken hade verksamhet.

Sparbanksstiftelserna erhöll vid stiftandet aktier i Aktia sparbank Abp och bildade då såsom även nu den största aktieägargruppen i Aktia.

Stiftelsernas beslutande organ är delegationen och styrelsen.
Kontaktuppgifter

Styrelseordförande
Mikael Sjöholm
Rilaxgränden 3
10570 Bromarv
sjoholms.remont.fi@outlook.com

Mobil: 0400-533386

Delegationsordförande
Margareta Schrey
Amiralstorpsvägen 57 A
10570 Bromarv
maschrey (a)raseborg.fi

Ombudsman
Anders Kurman
Bromarvvägen 1805 B4
10570 Bromarv
Mobil: 040-5056508
anders.kurman (a)gmail.com